Over ons

  • Deze Autismewegwijzer is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
  • De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA is opgericht in 1978 en is van een kleine oudervereniging met enkele tientallen leden uitgegroeid tot een brede belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten. De vereniging telt nu circa 14.000 leden, waaronder mensen met autisme, ouders, partners, overige familieleden, professionals en anderen die mensen met autisme een warm hart toedragen. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.
  • De Werkgroep Vanuit autisme bekeken is in 2012 opgericht op initiatief van Staatssecretaris van VWS om de mogelijkheden die de transities in het sociale domein bieden te benutten en te voorkomen dat kwetsbare groepen bij deze transities met achteruitgang te maken krijgen. 
  • De werkgroep bestaat uit mensen die professioneel en/of privé te maken hebben met autisme. Vanuit die achtergrond willen zij bijdragen aan emancipatie en participatie van mensen met autisme.  De werkgroep stuurt een programma aan die handen en voeten geeft aan deze ambitie. In het programma Vanuit autisme bekeken werken professionals met en zonder autisme op een gelijkwaardige manier samen.
  • De Werkgroep streeft naar een inclusieve samenleving, waarin ieder mens (met autisme) zich kan ontwikkelen, soms in een aangepaste volgorde en tempo. Dit vraagt zowel van mensen met autisme als voor hun omgeving om een open houding en het voeren van een dialoog op basis van gelijkwaardigheid. Op weg naar inclusie zijn er 3 stappen te onderscheiden: herkennen, erkennen en samen doen.
  • Herkennen, erkennen, samen doen: Voor mensen met autisme is zelfkennis belangrijk en zicht krijgen op hun eigen autisme. Als omgeving is het belangrijk signalen van autisme te herkennen: disharmonische ontwikkeling, stressgevoeligheid en moeite met veranderingen. Vervolgens is nodig om autisme te erkennen. Het vraagt van personen met autisme de bereidheid open te zijn over eigen kracht en kwetsbaarheden en eigen behoeften. En van de omgeving om te willen weten wat autisme is en om als sprake is van autisme verschillende situaties verschillend te willen behandelen en maatwerk te bieden. Waarom is speciaal maatwerk nodig? Ieder mens (met autisme) is anders, heeft eigen dromen en kwaliteiten en ontwikkelt zich in een eigen volgorde en tempo.
  • Om drempels te verlagen voor mensen met autisme en om te participeren in onze samenleving is het belangrijk om te starten bij de vraag om steun en om niet te weinig én niet te veel steun te bieden.
  • Op de Programmawebsite vind u meer informatie over de activiteiten van de werkgroep. De werkgroep heeft ook de website U aan zet ontwikkeld met informatie en handelingsperspectief voor mensen zonder autisme en heeft samen met de NVA de Autismewegwijzer ontwikkeld met uitgebreide handvatten en informatie voor mensen met autisme en hun omgeving.

Over de Autismewegwijzer

De Autismewegwijzer is een initiatief en coproductie van Vanuit autisme bekeken en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De informatie in de Autismewegwijzer is gebaseerd op vele gesprekken, gecombineerd met recente kennis over autisme, actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de maatschappij. ​

Waar komt de informatie vandaan?

We spraken mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden, bezigheden en intelligentieniveaus. Zij vertelden hoe zij leven met autisme, wat dat betekent in de maatschappij, hoe ze zich gevormd hebben tot de personen die zij nu zijn. Ouders van kinderen met autisme vertelden over hun zoektocht naar balans in en buiten het gezinsleven. Naast deze groep ervaringsdeskundigen spraken we NVA-medewerkers, leden van de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en projectleiders van Vanuit autisme bekeken.

Met deze gevarieerde bronnen willen we een realistisch beeld geven van autisme, autisme bespreekbaar maken en een gelijkwaardige dialoog tussen mensen met en zonder autisme stimuleren. 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?